Slide MAKUL
SÖZLÜK
Bizä haýran galdyk ,
Siz näme diýýäňiz
www.makulsozluk.com Oýunly sözlük
Slide AMATLY PURSAT TANYŞ BOLUŇ Iňlis dilini özleşdiriň OÝUNLAR , TESTLER , GRAMMATIKA Free Consultation
image

Online 2000 soragdan taýarlanan gündelik gyzykly krossword oýny

image

Dürli sözlerden harplarynyň ýeri garyşyp gelýän 10 sany iňlisçe söz tapmak we online düzmek oýny.

image

Elde ussatlyk bilen çekilen birnäçe biri birinden owadan suratlardan puzzle oýny.

image

MakulSözlügiň iňlis dilindäki 20 müňe ýakyn sözlerinden günde awtomat usulda 15 söz seçilip taýarlanýan krossword.

image

Çagaryň Iňlis dilini özleşdirmäge kömek etjek oýunly sözlük.

image

Jemi 375 sany suratdan ýasalan söz baýlygyny ösdürmäge niýetlenen suratly we sesli sözlük.

image

Inlis dilinde gündelik 700 sözlemiň terjimesi we inlisçe ses ýazgysy.

image

700 sany Iňlis dilinde sözleriniň ýeri awtomat usulda çalşyp gelýän sanly söz düzmek oýny.

Bäsleşige hödürlenen makalalar


“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi üçin minnetdarlyk

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna minnetdarlygymyzy bildirýäris

Ýeňijilere baýraklary gowşurylýar

“Ata Watan Eserleri”: ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi: ýeňijiler ertir belli bolar

“Ata Watan Eserleri”: 52 eser bäsleşýär

Sanly ulgamyň halkara gatnaşyklaryna täsiri: sanly diplomatiýa

“Sanly ykdysadyýetiň tehnologiki esaslary: bulut hasaplamalary we uly göwrümli maglumatlar.”

“Sanly ulgamynda ösüşlik”

Sanly ykdysadyýet barada düşünje, onuň maksady we wezipeleri

Wirtual kärhanalar –elektron işewürligiň esasydyr

Elektron senagaty – döwrüň derwaýys meselesi

Emeli aň we žurnalistika

Senagat pudagynda sanly ulgamy ornaşdyrmak

“Sanly ykdysadyýetde maglumat howpsuzlygyny  üpjün etmekligiň ýollary”

  Sanly ykdysadyýetde terminleriň sözlügi

Sanly ulgamda agdyklyk edýän ýedi tendensiýa

Emeli aň

Emeli  intellekt

Bäsleşik: Eserleri hödürlemek üçin soňky mümkinçilikler

 Emeli añyñ döreýiş taryhy we şu güni

Durmuşymyzy döwrebaplaşdyran 5 sanly tehnologiýa

Elektron kitaphanalar – bilim ulgamynyň ygtybarly daýanjy

Elektron hökümet — täze sepgit

Sanly ykdysadyýet-ösüşiň ygtybarly çeşmesi

Telelukmançylyk ― saglygy goraýyş ulgamynyň sanly mümkinçilikleri Sanly ulgam näme?

Sanly ykdysadyýetiň kadalaşdyryjy – hukuk üpjünçiligi

Sanly bilim ─ döwrebaplygyň nusgasy

Sanly ykdysadyýetde ösüşiň 5 ugry

 Sanly bilim – geljege ädim

Bulut tehnologiýalary we olaryň iş-de peýdasy

Sanly ulgamyň çäksiz mümkinçilikleri

“Big Data”: sanly zamananyň “täze nebiti”

Sanly ulgam: Nebitgaz pudagynda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça alnyp barylýar işler

Sanly tehnologiýalaryň çaga aňyna täsiri

Emeli aň

Emeli aňyň filosofiýasy

Geljegiň sanly tehnologiýalary

Sanly bilim – sanly tehnologiýa

Sanly ykdysadyyet bank ulgamynda

Sanly ykdysadyýetiň mümkinçilikleri her birimiziň durmuşymyza uly ýeňillikleri eçilýär

Geljegiň ösüşi-sanly ulgamda

Senagat 4.0 — sanly tehnologiýalara esaslanýan öwrülişik

«Akylly şäher» we sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Sanly ykdysadyýetde iň gowy “bulut”  tehnologiýalarynyň hyzmatlaryny üpjün ediji dünýä belli kompaniýalar

Bulut tehnologıýasyndan dropboks barada

Sanlylaşdyrma: onuň ähmiýeti we esasy ugurlary

Sanlylaşdyrma: onuň ähmiýeti we esasy ugurlary

Sanly ulgama geçiş döwründe täze hünärler

Sanly ykdysadyýetde  kiberhowpsuzlygyny peýdalanmagyň möhüm şertleri

Sanly eýýamda kiberhowpsuzlyk: Internetdäki howplar we olardan goranmagyň ýollary

“Ata Watan Eserleri”: baýrakly makala ýaryşy dowam edýär

Elektrik energiýasyny sarp edijileriň bir penjire ulgamy

Mugallymyň sanly bilim gurşawy

Elektron zähmet derderçesi

Ýel elektrik stansiýasyny taslamagyň sanly ulgamy

Fotoelektrik gün stansiýasyny taslamagyň sanly çözgüdi

Sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden nädip peýdalanmaly?

Sanly ulgamyň geçen ömri – bu zamanyň sanly döwri

Sanly ulgamyň ähmiýeti

Sanly ykdysadyýetde “bulut” tehnologiýasyndan peýdalanmagyñ ähmiýeti 

Slide makul sözlük ~ sanly sözlük Biz size has ýakyn Makulsözlük
сhrome
goşundysy
Düşünmedik sözüňe iki gezek
bas makulsözlük terjime etsin
image
image
image
www.makulsozluk.com

Makul Sözlük ~ Akylly Sözlük

Türkmen we Iňlis dillerinde “gepleýän” we eşidýän ilkinji Akylly sözlük: Makul Sözlük.

“Makul Sözlük” sanly we sesli sözlük  taslamasy Türkmen we Iňlis dilindäki  sözlük taslamasy bolup, 15 müňden gowrak esasy sözi özünde jemleýär. Makul Sözlükden  sinonimleri hem hasaba alanyňda  jemi 25 müňden gowrak Türkmen dilinden Iňlis diline, şeýle hem Iňlis dilinden Türkmen diline sözleri tapyp bilersiňiz. Sanly we Sesli sözlük – Makul Sözlük  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna we Halkara Bitaraplyk gününe  bagyşlap durmuşa geçirýän taslamasydyr.

HABARLAR

Tehnologiýa Habarlary

Slide IŇ TÄZE HABARLAR,
DÖREDIJILIK,
MODA,
TREND,
GÖZELLIK,
GYZYKLY SÖHBETLER
DIŇE
TURKMENGAZET.COM-DA!
Slide Türkmen Gazet
Hemişe
Siziň
Bilen
MODA
GÖWÜN KÜÝSEGI
JURNALISTIŇ SESI
GÖZELLIK
SADALYK
Intellectual

Useful information for learning English

1.

In English traditional grammar, a phrasal verb is the combination of two or three words from different grammatical categories – a verb and a particle, such as an adverb or a preposition – to form a single semantic unit on a lexical or syntactic level.

2.

A regular verb is any verb whose conjugation follows the typical pattern, or one of the typical patterns, of the language to which it belongs. A verb whose conjugation follows a different pattern is called an irregular verb.

Slide www.turkmenistanhabar.com Ähli habarlaryň jemlenen ýeri TÜRKMENISTAN HABARLAR PLATFORMASY Slide Sosial ulgamlarda biz facebook,twitter,instagram we ...